Zonnepanelen • laadpalen • energie opslag • aanleg elektra • groepenkasten • led-verlichting • smart home/business

Algemene voorwaarden Eco-Electric


Artikel 1: Algemeen.
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis gebruikt.
• Eco-Electric: Eco-Electric gevestigd en kantoorhoudende op Klein Vreewijk 48 2161AA te Lisse, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
87498154.
• Opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt aan Eco-Electric tot het geven van advies, het kopen en leveren van zonnepanelen en/of het plaatsen van zonnepanelen, omvormers
en toebehoren.
• Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Eco-Electric en opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die
overeenkomst.
• Installatie: het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van de zonnepanelen op de door opdrachtgever aangegeven locatie.
• Goederen: alle materialen die ter uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtgever worden (af)geleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Eco-Electric, gesloten vanaf 1 oktober 2022 met betrekking tot de verkoop, het leveren, het installeren, het onderhouden, het verlenen van service door Eco-Electric van/aan zonnepanelen installaties en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de opdrachtgever.
2. Door aanvaarding van de door Eco-Electric aangeboden overeenkomst accepteert de opdrachtgever eveneens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde te gelden. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever alleen een beroep worden gedaan,
indien en voor zover deze door Eco-Electric schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden te allen tijde verworpen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat opgenomen. Tot aan het moment dat een offerte door de opdrachtgever is ondertekend en is ontvangen door Eco-Electric, heeft Eco-Electric het recht om wijzigingen in de offerte aan te brengen of deze in te trekken. Offertes worden via internet en e-mail aangeboden.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte door Eco-Electric is ontvangen en aanvaard. Voorts komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Eco-Electric haar werkzaamheden heeft aangevangen. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door Eco-Electric binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.
3. Alle aanbiedingen/ offertes van Eco-Electric zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, gedurende de geldigheidsduur zoals deze in de offerte staat vermeld.
4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de
opdrachtgever om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Eco-Electric, zijn voor risico van opdrachtgever.
5. Door Eco-Electric worden slechts goederen en installatie aangeboden en uitgevoerd zoals in de documentatie beschreven.
6. Eco-Electric behoudt zich het recht voor de installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde. Opdrachtgever geeft daar te allen tijde toestemming voor.
7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
installatie en goederen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Eco-Electric geeft echter geen garantie dat alle aanbiedingen en goederen volledig met de gegeven
informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
8. Door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever komt een bindende overeenkomt tot stand. Door de aanvaarding van de offerte garandeert opdrachtgever dat de constructie van
de onroerende zaak geschikt is voor de installatie van de goederen. Indien de opdrachtgever hiervoor geen garantie kan geven, dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten verrichten door een derde partij. Voorts garandeert opdrachtgever dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen voor de installatie van de goederen is verkregen, dan wel niet vereist is.
9. Eco-Electric behoudt zich het recht voor om, voor wat betreft het bepaalde in lid 7 en 8, een extern bedrijf in te schakelen voor advies in deze, op kosten van de opdrachtgever, mits dit vooraf tussen Eco-Electric en opdrachtgever is afgestemd en schriftelijk is bevestigd. Indien er een negatief advies voor de installatie volgt, al dan niet voor de veiligheid van de monteurs, behoudt Eco-Electric zich het recht voor om de offerte of order te annuleren, of onderhoud en/of service niet uit te voeren, zonder dat opdrachtgever daarbij recht heeft op enigerlei schadevergoeding.
10. Eco-Electric zal in beginsel de zonnepanelen leveren die met opdrachtgever zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen is Eco- Electric echter te allen tijde gerechtigd om andere technisch gelijkwaardige dan wel nieuwere versies van zonnepanelen te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Eco-Electric mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor opdrachtgever. Afwijkingen in de specificaties van de geleverde goederen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen levert geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4: Prijzen.
1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke overheidsvoorschriften. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.
3. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die de Eco-Electric in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de
prijsopgave, zoals evidente onjuistheden en/of verschrijvingen, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Eco-Electric worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten/ Transportkosten zijn begrepen in de prijs, tenzij er in de offerte anders staat vermeld.
5. Voor stelposten worden de geschatte kosten in de offerte meegenomen. De uiteindelijk gemaakte kosten worden achteraf gefactureerd.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een
richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de overeenkomst bijgesteld worden tenzij Eco-Electric opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Eco-Electric werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Eco-Electric (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Eco-Electric ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnenland als buitenland), verzendkosten en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Eco-Electric gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 24 uur na levering. Vóór (in de week voorafgaande aan) de levering vindt de facturatie van een deel van de installatie plaats en moet direct (binnen 24 uur) bij levering worden betaald. De facturatie van het restant vindt na inbedrijfstelling van de installatie (zichtbare energieproductie) plaats met een betalingstermijn van twee weken. Daarbij moet rekening worden gehouden met afhankelijkheid van derden, zoals de verantwoordelijke voor de aansluiting van de elektrische installatie, hetgeen echter geen reden is tot uitstel van de betaling van de eindfactuur.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eco-Electric. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Eco-Electric een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 5: Betalingen en Zekerheid. 
1. Betaling van goederen/ Materialen dient vooraf dan wel per omgaande plaats te vinden, te weten binnen 24 uur na terhandstelling van de factuur. Dit wordt door Eco-Electric op de factuur vermeld. Betaling van de installatiewerkzaamheden dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de factuur door Eco-Electric is verzonden. Partijen kunnen bij overeenkomst van deze termijnen afwijken. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.
2. Uitsluitend in geval van consumentenkoop, heeft opdrachtgever 14 dagen bedenktijd. De 14 dagen gaan in nadat de offerte is getekend, maar zijn niet meer geldig indien Eco-Electric de werkzaamheden op schriftelijk verzoek van opdrachtgever binnen de 14 dagen na het tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd of haar werkzaamheden aan het uitvoeren is.
3. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Alle door Eco-Electric geleverde goederen blijven eigendom van Eco-Electric tot aan het moment van complete voldoening van al hetgeen Eco-Electric in verband met de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Eco-Electric ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de installatie op de door Eco-Electric verrichtte visuele inspectie van de locatie alwaar de installatie dient te worden uitgevoerd. Indien tijdens de installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen Eco-Electric en de opdrachtgever in overleg treden hoe om te gaan met de daaruit voortvloeiende meerkosten.
5. Eco-Electric is, in beginsel niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eco-Electric is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en onvolledigheid voor Eco-Electric kenbaar was of redelijkerwijze kon zijn.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie van de installatie vrij is van obstakels die de voortgang van de installatie zouden kunnen belemmeren.
7. Het risico voor de door Eco-Electric te leveren goederen is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken op de locatie van installatie door Eco-Electric zijn afgeleverd.
8. De eigendomsoverdracht van de installatie vindt plaats na installatie en nadat alle betalingen door opdrachtgever zijn gedaan.

Artikel 6: Incassobeleid
1. Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van veertien dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal Eco-Electric zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Eco-Electric meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Eco-Electric is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien opdrachtgever in verzuim is) van opdrachtgever de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Eco-Electric, of opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Eco-Electric, voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen, is Eco-Electric gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 7: Uitvoering werkzaamheden. 
1. Eco-Electric zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Eco-Electric ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Eco-Electric niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Eco-Electric, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Eco-Electric vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Eco-Electric expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Eco-Electric zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan Eco-Electric te vergoeden.
4. Eco-Electric is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. Eco-Electric heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van opdrachtgever werkzaam is.
6. Indien de overeenkomst strekt tot het verkrijgen van een SDE++ subsidie en deze door middel van de diensten van Eco-Electric wordt verkregen, dan is opdrachtgever gehouden een (opvolgende) overeenkomst te sluiten met Eco-Electric teneinde het business plan, ontwerp en/of offerte die ten grondslag ligt aan de verkrijging van de SDE++ subsidie uit te laten voeren door Eco-Electric. Indien opdrachtgever een derde partij inschakelt teneinde de werkzaamheden te laten uitvoeren, dan behoudt Eco-Electric zich het recht voor om 10% van de totale toegekende subsidie over 15 jaar aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Derhalve is de subsidieaanvraag een soort van intentieverklaring en is het, indien Eco-Electric het project ook vervolgens uitvoert, een service c.q. dienst die niet in rekening wordt gebracht. Daarbij kan Eco-Electric ook een beroep doen op een vergoeding die bestaat uit de bestede uren en inspanning, waaronder intellectueel eigendom (denkarbeid en artisticiteit).
7. Indien de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever opgeschort worden, is opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Eco-Electric. Bovendien is Eco-Electric gerechtigd alle voor hem uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
8. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de overeenkomst niet hervat kan worden, is Eco-Electric gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Eco-Electric volledig te voldoen.
9. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
• Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Eco-Electric gewenste wijze aan Eco-Electric ter beschikking worden gesteld;
• Eco-Electric op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Eco-Electric gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
• De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Eco-Electric geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. werkzaamheden;
• Eco-Electric tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen;
• Eco-Electric tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
• De werklocatie in zodanige staat is dat Eco-Electric ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
• Eco-Electric op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de opdrachtgever;
• De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
• De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Eco-Electric opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever;
• Op de werklocatie dienen de door Eco-Electric en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Eco-Electric gerekend worden.
• In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Eco-Electric. Ook dient opdrachtgever Eco-Electric tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Eco-Electric gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
• Eco-Electric vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef- gravingen gedaan worden.
• Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Eco-Electric tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbest inventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatie bureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
• Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
• Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
• Opdrachtgever dient een internetaansluiting te hebben ten behoeve van het aansluiten van de zonnepanelen/laadpalen middels de omvormer om verbonden te kunnen zijn met een (mobiele) applicatie. Met de applicatie kan de opwekking van energie gevolgd worden.
• Opdrachtgever dient, indien noodzakelijk, dakpannen op voorraad te hebben. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet en indien dientengevolge een vervolgafspraak dient te worden gemaakt teneinde Eco-Electric deze dakpannen zal plaatsen, is Eco-Electric gerechtigd de daarmede verbonden kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de staat van muren, etc. Indien een muur in slechte staat is en/of een muur afbrokkelt, dan is opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Eco- Electric is gerechtigd eventuele aanvullende kosten hiermede verband houdende aan opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 8: Garantie.
1. De garantie van Eco-Electric op alle door haar te leveren goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de goederen heeft ontvangen. De tekst van de garantie is op aanvraag beschikbaar bij Eco-Electric.
2. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afleveren van de goederen. Mocht er sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen, zal opdrachtgever deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Eco-Electric.
3. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 2 jaar na levering. Na twee jaar na de levering komt de garantie te vervallen.
4. Indien er sprake is van een gebrek aan de geleverde goederen en dit gebrek valt binnen de garantietermijn, zal Eco-Electric, naar haar keuze, de goederen binnen een redelijke termijn
herstellen of vervangen.
5. Opdrachtgever kan slechts vervanging van de goederen of ontbinding van de overeenkomst vorderen, indien is komen vast te staan dat Eco-Electric het gebrek niet binnen een redelijke
termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de
overeenkomst kan beantwoorden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet zal rechtvaardigen.
6. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) de goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
7. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
8. Ieder recht op garantie vervalt indien:
• de door Eco-Electric gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en of gebruik niet exact zijn opgevolgd.
• de zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming.
• Opdrachtgever, of niet door Eco-Electric ingeschakelde derden, zonder toestemming van Eco-Electric werkzaamheden aan de zonnepanelen hebben verricht.
• Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Eco-Electric niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

9. Uitgesloten van garantie zijn:

• schade aan zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en/of oproep.
• schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Eco-Electric.
• schade door dieren, vandalisme, diefstal en/of molest.
• schade door extreme weersomstandigheden als hagel, windhozen, wervelstormen,
zandstormen e.d.
• schade / gebreken die zijn ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d.
• schade/ gebreken die zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door Eco-Electric zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van opdrachtgever zijn
toegepast, terwijl de Eco-Electric het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
• schade/ gebreken die het gevolg zijn vormveranderingen in de bouwkundige onder- en/of draagconstructies voor zover geen onderdeel van de zonnepanelen en
aangebracht na installatie van de zonnepanelen door Eco-Electric.
10. Voor installatie die Eco-Electric van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Eco-Electric jegens de opdrachtgever nimmer groter, noch van langere duur dan de
garantieverplichtingen van die derden jegens Eco-Electric.


Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring.
1. De aansprakelijkheid van Eco-Electric in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 7 garantie.
2. Eco-Electric is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Eco-
Electric of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Eco-Electric zelf is aansprakelijkheid van Eco-Electric voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Eco-Electric gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Eco-Electric, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
3. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Eco-Electric aan Eco- Electric kunnen worden tegengeworpen, zullen door Eco-Electric ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
4. De werknemers van Eco-Electric of door Eco-Electric voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
5. Opdrachtgever zal Eco-Electric, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Eco-Electric van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Eco-Electric.


Artikel 10: Overmacht.
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de Eco-Electric zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Eco-Electric afhankelijk is voor de levering en installatie van de zonnepanelen. Indien Eco-Electric op de hoogte is, dan wel redelijkerwijs op de hoogte kan zijn hiervan, zal zij opdrachtgever nader informeren.
2. Eco-Electric heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Eco-Electric haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Eco-Electric opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Eco-
Electric niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Eco-Electric bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel separaat te factureren en is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het
al geleverde c.q. leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft.
5. Bij regen, onweer, gladheid, vorst, sneeuw, temperaturen boven de 30% C en overige slechte weersomstandigheden is Eco-Electric gerechtigd het werk/ project stil te leggen en het
werk/ project weer te hervatten op een nader overeen te komen tijdstip dat Eco-Electric schikt, zonder dat Eco-Electric gehouden is tot compensatie en/ of schadevergoeding.


Artikel 11: Ontbinding.
1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Eco-Electric het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met het behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel, voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Eco-Electric recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.
Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht.
1. Op de overeenkomst en algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst en algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming.
1. Eco-Electric verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord.

Versie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           oktober 2022

 
 
 
 
E-mailen
Bellen